Zaznacz stronę

Wytyczne kolonii Covid 19

Regulamin kolonii/półkolonii Covid 19

Regulamin uczestnictwa w kolonii/półkolonii letniej w okresie epidemii COVID-19.
W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS CoV – 2, wprowadza się nadzwyczajne zasady uczestnictwa w kolonii/półkolonii letniej:

§ 1
Uczestnik został uprzedzony przez Rodziców/Opiekunów prawnych o obowiązku stosowania się do wszelkich wytycznych i poleceń Organizatora w czasie trwania kolonii /półkolonii.

§ 2
1. Uczestnik kolonii/półkolonii zobowiązany jest do stosowanie się do wszelkich obostrzeń wprowadzonych w miejscu odbywania kolonii/półkolonii: obiekcie, w tym na stołówce, otoczeniu obiektu, plaży i kąpieliska.
2. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego wprowadzonego przez Organizatora w związku z epidemia Covid-19.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania zaostrzonych zasad higieny – częstego mycia rąk, używania środków indywidualnej ochrony osobistej oraz środków higienicznych zapewnionych na terenie obiektu i okolicach.
4. Uczestnik zobowiązany jest do powiadamiania kadry kolonii/półkolonii o każdym przypadku gorszego samopoczucia, jak również zawiadamiania o pogorszeniu stanu zdrowia osób z którymi przebywa.
5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich procedur, które będą stosowane na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zakażenia w obiekcie lub okolicy, w której organizowany jest kolonia/pólkolonia.

§ 3
1. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika udostępnia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. W przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku Organizator korzysta z podanych w umowie danych kontaktowych z Rodzicem/prawnym opiekunem Uczestnika, w celu podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikowi i innym uczestnikom wypoczynku.
3. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na bieżącą kontrolę temperatury Uczestnika oraz na podjęcie leczenia Uczestnika, w razie nagłego wypadku, wymagającego natychmiastowej interwencji służb ratowniczych, wyraża także zgodę na przeprowadzenie operacji i innych interwencji medycznych, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia Uczestnika.

§ 4
Wyłączona jest możliwość odwiedziny Uczestnika przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).

§ 5
1. Organizator zapewnia, że program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
2. W przypadku braku możliwość realizacji programu, z uwagi na obostrzenia sanitarne, Organizator zapewni program zastępczy w tej samej cenie.
3. Wyłączone z programu są wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
4. Organizator zapewnia minimalną przestrzeń do prowadzenia zajęć. W pomieszczeniu będzie zapewniona przestrzeń nie mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
5. Organizator zapewnia, że dołoży starań, aby grupy, w których odbywają się zajęcia, nie kontaktowały się między sobą.
6. Organizator zapewnia, że grupa uczestników wypoczynku liczy do 12 osób.

§ 6
1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyposażyć Uczestnika, na czas wypoczynku, w indywidualne środki ochrony osobistej. W przypadku braku możliwości zapewnienia takich środków, Organizator pobiera dodatkową opłatę 30,00 zł.
2. Po stronie Organizatora leży zapewnienie środków higienicznych, w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
3. Organizator, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
4. Organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji lub konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.

§ 7
W przypadku rezygnacji przez Organizatora lub Uczestnika z uczestnictwa w kolonii/półkolonii, w związku z zaostrzeniem środków bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, skutkujących brakiem możliwości realizacji kolonii/półkolonii, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w szczególności art. 15k.

§ 8
Do Regulaminu Kolonii /Półkolonii dodaje się następujące klauzule:
1) Uczestnik kolonii/półkolonii zobowiązany jest do stosowanie się do wszelkich obostrzeń wprowadzonych w miejscu odbywania kolonii/półkolonii: obiekcie, w tym na stołówce, otoczeniu obiektu, plaży i kąpieliska.
2) Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego wprowadzonego przez Organizatora w związku z epidemia Covid-19
3) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania zaostrzonych zasad higieny – mycia i dezynfekcji rąk, używania środków indywidualnej ochrony osobistej oraz środków higienicznych zapewnionych na terenie obiektu i okolicach.
4) Uczestnik zobowiązany jest do powiadamiania kadry kolonii/półkolonii o każdym przypadku gorszego samopoczucia, jak również zawiadamiania o pogorszeniu stanu zdrowia osób z którymi przebywa.
5) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich procedur, które będą stosowane na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zakażenia w obiekcie lub okolicy, w której organizowany jest kolonia/półkolonia.

ul. Chałubińskiego 25C,
80-807 Gdańsk-Chełm,

czynne poniedziałek - czwartek 8.00 – 16.00

TELEFON

504 797 069
501 370 900
58 300 41 74

NASZE MARKI

    Masz pytania? Napisz a odpowiemy na wszystkie twoje pytania i wątpliwości

    Akceptacja klauzuli informacyjnej